Vår hemsida använder cookies för att förbättra din webbupplevelse. För att veta mer läs vår Integritetspolicy

Programvaruuppdatering december

I den sista uppdateringen för året har vi förbättat användarupplevelsen för de som använder surfplattor och andra mobila enheter. Vi har dessutom utvecklat uppgifts- och testverktyget, bedömningsmatrisen och gjort det möjligt att kontrollera om läroplansmål uppnåtts. Du kan läsa allt om uppdateringarna nedan.

Förbättrad användarupplevelse och följsam webbdesign

Ny utformning av rubrik- och sidfunktioner
Vi har minskat det vita utrymmet runt sidrubrikerna (H1), och sidfunktionerna (som att lägga till innehållsblock på en sida eller ändra behörigheterna i en mapp) har flyttats till en listruta. Vi har även tagit bort en del grafik för att rubriken ska ta mindre plats.

Ny utformning av sidflikar
Flikarna i personprofilen och på sidan med egenskaper och funktioner för kurser har nu placerats i en listruta.

Ny utformning av tabeller
För att det ska bli mer praktiskt att använda pekskämar har vi tagit bort rutorna och kantlinjerna i tabellerna i itslearning och lagt in mer tomma ytor. Vi har också lagt till en funktion som gör att det går att förminska tabeller på skärmar med lägre upplösning genom att ta bort mindre viktiga kolumner.

Ny utformning av modala fönster
Det finns även en ny typ av modala fönster som är följsamma och som fungerar bra på såväl stationära datorer som surfplattor och smarttelefoner. Än så länge finns den här utformningen endast i kolumnväljaren i Mitt bibliotek och på några andra ställen.

Förbättrad inloggningssida
För att inloggningen ska bli enklare går det nu att söka efter önskad site i listrutan med siter. Användarna kan klicka i fältet för siteinformation och börja skriva in namnet på önskad plats. Listan filtreras då automatiskt efter vad som skrivs, vilket gör det betydligt enklare att hitta rätt plats i listan.

Uppgraderad textredigerare 
Efter den senaste uppdateringen hade några användare problem med textredigeraren, vilket nu har korrigerats. Nu går det även att använda textredigeraren för att lägga till och redigera anteckningar och meddelanden på infopanelerna när du använder surfplattor och smarttelefoner. Även utseendet har ändrats.

Förbättrat navigeringsträd för pekskärmar
I den här uppdateringen har vi gjort flera ändringar för att förbättra navigeringsträdet på pekskärmar genom att till exempel öka teckenstorleken och utfyllnaden mellan element.

Förbättringar av fil- och länktillägget
Som respons på kommentarer från användarna och för att öka användarvänligheten har vi förstorat innehållsdelen och flyttat etiketter och meny. Användarna kan även välja om länkbeskrivningen ska visas eller inte.

De får även meddelande när en ny fil eller länk har lagts till eller uppdaterats.

▲ Till början


Möjlighet att spara uppgifter som utkast och göra anonyma bedömningar

Många användare har efterfrågat möjligheten att spara uppgifter som utkast, och nu finns den möjligheten. Vi har dessutom infört möjligheten att bedöma svaren i uppgifter anonymt, vilket innebär att lärarna rättar uppgifterna utan att kunna se namnet på eleverna. Lärarna kan se svar som är utkast, men det står då angivet att det bara är utkast.

Begär plagieringsrapport om inskickade uppgifter
Det går nu att begära plagieringsrapporter om inskickade uppgifter även för de uppgifter som plagieringskontrollen inte var aktiverad för innan.▲ Till början


Testverktyget med möjlighet att koppla läroplansmål till testfrågor

Med hjälp av uppgiftsverktyget och den anpassade aktiviteten går det att bedöma hur väl eleverna lyckats uppnå läroplansmålen. Nu går det även att bedöma uppfyllelsen av läroplansmålen med hjälp av testverktyget genom att enskilda frågor kan kopplas till mål i läroplanen.

Dessutom går det nu att inaktivera provfrågor efter att ett prov har påbörjats.

Uppdaterad teslägesläsare
Testlägesläsaren har uppdaterats, och alla användare måste installera den nya versionen. När prov görs kontrolleras det automatiskt vilken version av testlägesläsaren som är installerad, och de som har en gammal version kan inte göra provet. Testlägesläsaren kan tyvärr inte uppdateras automatiskt så användarna måste göra det själva. För de kunder som har förinstallerat testlägesläsaren kommer den nya versionen att kunna installeras så fort den är uppdaterad.

▲ Till början


Bedömningsöversikten

I den här uppdateringen fortsätter vi att förbättra användargränssnittet, liksom att skapa ytterligare möjligheter för att använda poäng som bedömningsskala.

Låsta namnkolumner och rubrikrader
Den översta raden, med namnen på bedömningselementen, och den första kolumnen, med elevernas namn, är nu låsta så att de fortsätter att vara synliga även om du bläddrar nedåt på sidan.

Standardbetyg för kolumner med anpassade bedömningar
När du lägger in anpassade bedömningar i bedömningsöversikten går det nu att välja standardbedömning.

Bättre möjligheter till poängbaserade bedömningar

 • Nu sparas även ändringar i bedömningar där poäng används som bedömningsskala i ändringsloggen för bedömningar (som finns i den personliga rapporten).
 • Nu visas även bedömningarna där poäng används som bedömningsskala bland aktiviteterna i listan i arbetsportfolion.
 • Uppgiftsrapporten har uppdaterats så att även poängbedömningar visas. Rapporten har förbättrats så att det nu går att sortera bedömningarna efter namn och inlämningsdatum och visa poäng som rena poäng eller i procent, och genomsnittskolumnen har tagits bort.

Tydligare statusuppgifter
Förut visades alla arbeten som lades in i bedömningsöversikten som Ej inlämnad, även för elever som inte skulle göra uppgiften. Vi har nu delat upp detta i två olika statusuppgifter: Ej inlämnad betyder att arbetet ska lämnas in, medan ett streck (–) betyder att det inte ska det.

Kriteriebaserade bedömningar med matriser
Det går nu att se i bedömningsöversikten om kriteriebaserad bedömning med matriser används för en aktivitet.

Ändring av status i översiktskolumnerna
Det går nu att ställa in att kolumnerna i bedömningsöversikten ska ha en status. Det kan vara antingen Inte bestämt, Pågår eller Slutfört. De olika statusuppgifterna har olika färg så att det går snabbt att se vilken status en bedömning har.


▲ Till början


Kursmallar och kurskopiering

Nu tas även infopanelen med när du skapar en kurs från en mall så att de nya kurserna alltid har exakt likadan infopanel som mallen.▲ Till början


Läroplansmål och kriteriebaserade bedömningar med matriser

Möjlighet att dela och söka efter bedömningskriterier
Nu kan lärare dela sina bedömningskriterier med hela sin skola, plats eller med alla användare av itslearning, men det gäller endast de bedömningskriterier för läroplansmål som har importerats från biblioteket.

Lärare har nu möjlighet att söka efter färdiga bedömningskriterier när de ska bestämma bedömningskriterier för en hel kurs eller en viss aktivitet.

Hantering av läroplansmål
Förutom delning och sökning efter bedömningskriterier har vi nu även gjort flera mindre förbättringar för hur lärare och skolor kan införliva läroplansmålen i sina kurser.

 • Det är nu enklare att koppla bort läroplansmål från ett element genom att klicka på krysset (X) till höger.
 • När lärare skapar sina egna inlärningsmål i en kurs kan de se en mapp kallad Skapade mål. Med den här mappen går det att ha mer än ett inlärningsmål på den högsta nivån.
 • När aktiviteter med kriteriebaserad bedömning kopieras från navigeringsträdet, genom planeraren eller när en mall används för kurser kan nu läraren välja vad som ska hända med bedömningskriterierna som redan finns i kursen som kopiering sker till.

Rapport om läroplansmål för aktiviteter
Det går nu att se rapporter för specifika bedömningar. På fliken Bedömningar visas alla aktiviteter där bedömning efter läroplansmål har använts.

Beräkning av betyg med hjälp av bedömningsmatriser
Det går redan att bedöma uppgifter eller anpassade aktiviteter med bedömningskriterier och poäng eller betyg. Nu är de här två formerna av bedömning tätare sammankopplade. När båda används förslås automatiskt en poäng eller ett betyg utifrån den kriteriebaserade bedömningen.▲ Till början


Andra ändringar

Förbättringar av planeraren
Lärarna kan nu kopiera länkade resurser och aktiviteter när de kopierar planeringar till en annan kurs.

Det är nu även möjligt att flytta om element inom en enskild lektion i planeraren genom att dra och släppa. Det kan göras när hela planeraren visas i ett rutnät eller när en enskild lektion redigeras.

Lärarna kan nu även ändra ordningen på delar (eller ämnen) i planeraren genom att klicka på Ändra ordning på delar. Ordningen ändras genom att man helt enkelt drar delarna till önskat ställe.

Bestäm vilka som ska få meddelanden från itslearning
Administratörer kan nu ange en eller flera e-postadresser dit meddelanden från itslearning ska skickas. Det görs under Administration > Redigera globala inställningar > Funktioner och säkerhet.

Permanent borttagning av innehållsblock
Innehållsblock på infopaneler kan tas bort permanent genom att man klickar på krysset i övre högre hörnet på det innehållsblock som ska tas bort.

Funktioner som tagits bort
Följande funktioner tas bort från itslearning:

 • Innehållsblocket med länkar
 • Diglib
 • Förklaringssekvenser
 • Processorienterade dokument

Alla innehållsblock med länkar har gjorts om till rtf-innehållsblock, och allt licenserat Diglibmaterial har tagits bort från kurser. Diglibmaterial som det inte behövs licens för finns kvar i kurserna eftersom det bara är vanliga länkar. Vi planerar att flytta så mycket som möjligt från processorienterade dokument och förklaringssekvenser till sidverktyget.

Utökade data tillåts för tillägg med utkaststatus
Förut måste tillägg godkännas innan utökade data kunde användas. Från och med den här uppdateringen har utvecklare möjlighet att använda utökade data för sina egna tillägg som fortfarande är utkast utan att någon kan se deras data.

Nya och förändrade API-tjänster för organisationer
För att kunna arbeta med kurser i organisations-API:n var man förut tvungen att känna till de exakta synkroniseringsnycklarna och id-koderna för kurserna. Nu är det här kravet borttaget, och arbetet med nya kurser har inte längre något att göra med den pågående användningen av kurserna. Det underlättar integreringen med tredje part och gör att deras material kan läggas in i kurserna.

Vi håller även på att uppdatera ReadWarningLetter-tjänsten så att brev som inte är direkt kopplade till en kurs hämtas.

Mindre ändringar

 • Lärare kan nu betygsätta innehåll i Mitt bibliotek.
 • Lärare kan nu ställa in att de inte vill ha meddelanden om närvaro.
 • Kryssrutorna finns kvar när närvaro registreras för flera elever på en gång.
 • Om du bara använder meddelanden eller bara har ett e-postkonto registrerat behöver du inte längre öppna en listrutemeny för att komma till inkorgen.


▲ Till början


Rättelser

Ett antal problem har rättats till. Läs mer om de viktigaste rättelserna (pdf).

9 comments (Add your own)

1. Lotta Rygaard wrote:
Hej! Problem att använda textning i både uppgifter och meddelande när jag använder Chrome när jag jobbar med Itslearning sen den nya uppdateringen Snälla fixa det, har inte strulat förut!

December 20, 2013 @ 10:29 AM

2. Henrik wrote:
Upplever samma problem! Det fungerar med Safari. Men jag vill inte använda Safari....

December 20, 2013 @ 11:42 AM

3. Camilla Andersson wrote:
Det samma stämmer här. Har det åtgärdats eller ska det?

December 20, 2013 @ 3:54 PM

4. Jeena wrote:
Det skulle vara mycket bättre om ni gjorde en itsleraning app till iPhone ! :)

December 22, 2013 @ 9:58 AM

5. Lennart wrote:
Våra studerande har problem med olika filtyper när man laddar ner resultat från en uppgift. Itslearning vägrar att ta emot den, det har fungerat, men inte nu. Tacksam för svar LL

January 6, 2014 @ 11:14 AM

6. wrote:

January 7, 2014 @ 5:03 PM

7. André Jaoui wrote:
Våra studerande har problem med olika filtyper när man laddar ner resultat från en uppgift. Itslearning vägrar att ta emot den, det har fungerat, men inte nu. Ett snabbt svar och en åtgärd är nödvändig för fortsatt förtroende. Har mailat support@itslearning.com utan att få svar. André

January 9, 2014 @ 3:56 PM

8. Izzeddin wrote:
den är fin

January 17, 2014 @ 11:33 AM

9. Alexandra Nyström wrote:
Jag kan inte se menyn med olika kurser efter uppdateringen på mobilen. Den till vänster som man ska kunna trycka fram de olika "mapparna"

January 29, 2014 @ 1:37 AM

Add a New Comment


code
 

Comment Guidelines: No HTML is allowed. Off-topic or inappropriate comments will be edited or deleted. Thanks.

Aktiviteter Video Kontakta oss