Vår hemsida använder cookies för att förbättra din webbupplevelse. För att veta mer läs vår Integritetspolicy

Talare i plenum


 

Internationella trender och lärplattformar - Torsdag 10.15

Arne Bergby, CEO itslearning och Fredrik Hörup, VD itslearning Sverige

Hur påverkar internationella lärteknologiska trender utvecklingen av itslearning? Vilka är dessa trender, vad innebär de, och hur påverkas de svenska användarna i deras vardag? Under konferensens inledande presentation resonerar Arne och Fredrik kring detta. De kommer dessutom att prata om sammanslagningen av itslearning och fronter och hur företaget kommer att förvalta den ledande ställning som detta innebär. 


Innovation och lärandets utmaningar i en digital tidsålder - Torsdag 11.00

Hans Renman, Utbildningsentreprenör, uppskattad föreläsare och central aktör i de senaste årens skolutveckling och den svenska skolans digitalisering.

Hinner skolan med när utbildning har en central roll att fylla i bygget av ett nytt samhälle? Tar skolan tillvara digitaliseringens möjligheter och beaktas dess utmaningar? Hans Renmans föreläsning belyser olika perspektiv på skolans digitalisering, och särskilt innovationens allt mer centrala roll inom skolutvecklingen och hur skolans professionella har ett särskilt ansvar att designa skolans organisation för en ökad grad av innovation. Vi får bland annat ta del av hur snabbrörliga företag i Silicon Valley arbetar med innovationskultur och ledarskap för innovation, men också vilka drivkrafter som ligger bakom digitaliseringen och vilka möjligheter och utmaningar som går att koppla till skolans digitalisering.  Läs mer om Hans

.

A day in the life - utmaningar och möjligheter i skolvardagen - Torsdag 13.30 & fredag 14.15

Kim Blomqvist, Pedagogisk inspiratör, itslearning

"The best CEOs I know are teachers, and at the core of what they teach is strategy", Michael E. Porter, professor på Harvard. Om man tittar på en lärares och skolledares vardag så ser man att inget kunde vara mer sant. Det är en komplex och intensiv arbetsmiljö med en rad olika uppgifter som sträcker sig långt bortom det egna klassrummet och innefattar betydligt mer än den bild många har av vad som ingår i professionen. Undersöker man ämnet hittar man återberättelser i bloggar och annat där det framgår att dagen börjar och slutar långt innan och efter 08:00 – 16:00. Ja, det är verkligen som Porter säger; vi är fantastiskt skickliga CEOs. Men som CEOs har vi också ett stort ansvar för utveckling, innovation och framgång. Hur skapar vi detta i vår vardag som lärare och skolledare? Vad kan vi göra annorlunda? Och på vilket sätt kan digitala verktyg hjälpa oss i detta?

(Denna föreläsning består av två delar och influeras av en undersökning som skickas ut innan konferensen.)


Mottagning och undervisning av nyanlända elever - Torsdag 15.45

Saman Abdoka, Gymnasielärare i Matematik och Företagsekonomi, Eskilstuna kommun

Enligt Skolverket är cirka 25 % av eleverna i svensk grundskola under läsåret 2015/2016 berättigade till modersmålsundervisning. Således är var fjärde elev i svensk grundskola flerspråkig. Att antalet nyanlända elever ökar i skolorna, ställer stora krav på kommuner att ha beredskap och kunskap för att ta emot och erbjuda nyanlända en bra utbildning. Ökningen av nyanlända elever ställer också krav på undervisande lärare att utrusta sig med kompetens om mottagning, kartläggning mm.Under föreläsningen kommer följande punkter att lyftas:

 • Hur man kan bedriva en bra undervisning med nyanlända elever.
 • Unik kartläggningsmetod av nyanlända elever, som ger dig en helhetsbild
 • En skola med mångfald; olika språk, etniska kulturer, uppfattningar och föreställningar
 • Elever med olika erfarenheter och förutsättningar för lärande  
 • Skillnaden mellan skolspråk och modersmål/vardagsspråk; det språk som utvecklats i en annan skolmiljö eller innan de börjar skolan, dvs. i en omgivning där eleverna kommunicerar på sitt modersmål.
 • Lärplattformen i undervisningen

Saman Abdoka är legitimerad grund- och gymnasielärare i matematik. Han har flera års erfarenhet av att arbeta i mångkulturella klasser och med nyanlända elever. Saman har fördjupat sig i arbete med interkulturell matematik och har medverkat som talare på ett flertal mässor. Han är dessutom författare till boken "Matematik kartläggning för nyanlända".

Challenging Learning - Fredag 9.05

Martin Renton, Managing Director, Challenging Learning

Martin Renton will discuss the importance of developing a language for learning in our classrooms, so that students can explicitly make progress in the attitudes and skills needed for the world today. He will encourage you to think about the opportunities you give students to face challenges and help them develop the resilience they need to make effective progress. 

Läs mer om Martin Renton

Framtidens lärplattform - Fredag 13.00

John-Arthur Berg, Chief Product Officer, itslearning 

I en ständigt föränderlig värld förändras även användarnas syn på lärplattformen och hur den bör användas för att tillgodose de behov som finns. Itslearning har en tydlig strategi och plan för hur vi ska göra våra produkter ännu enklare att använda – ja, kort och gott vårt mål är att skapa världens bästa lärplattformar. John-Arthur Berg avslöjar kommande nyheter och företagets långsiktiga planer för produkterna.


 

Talare parallella sessioner


Användarsessioner - Torsdag (Välj ett av fyra alternativ)

1. Individanpassa genom att universalanpassa - Torsdag 14.30 (itslearning)

Som lärare nås man ofta av nya forskarrapporter inom pedagogisk utveckling. En vanlig tanke är att man vill testa dessa nya arbetsmetoder men tanken slås snabbt bort. För hur ska man bära sig åt för att hinna med ytterligare en sak i en redan stressad skolvardag? Att t.ex. individanpassa undervisningen känns väldigt svårt och tidskrävande, vilket det inte behöver vara. Istället för att invividanpassa undervisningen kan man stötta alla elever som kräver extra mycket stöd genom att universalanpassa undervisningen. I all undervisning Petronella bedriver utgår hon från planeraren i itslearning. Där skapar hon en tydlig struktur och lägger in mål, beskriver vad hon ska gå igenom i varje delmoment, kopplar material o.s.v. Alla elever vet på så sätt vad som förtväntas av dem. Tack vare snabba ljud- och videoinspelningar blir det enkelt att använda flipped classroom, och hon når alla elever på ett smidigt sätt.

Petronella Ekström, Förstelärare, Karolinska gymnasiet Örebro kommun 

Petronella är en prisbelönt och mycket erfaren användare av itslearning. Hon är nyfiken och öppen för att testa nya sätt att använda plattformen i sin undervisning. Detta har gjort att hon utvecklat många fantastiska arbetssätt som sparar tid och förenklar undervisningen både för henne och hennes elever. Hennes sätt att bedriva undervisning har gett henne många uppskattade kommentarer, bland annat från elever i behov av särskilt stöd. För Petronella börjar all undervisning i planeraren. 


2. Lärplattformen som nav - Torsdag 14.30 (Fronter)

Vilken betydelse har en god organisation och en väl fungerande styrkedja i förändringsarbeten? Under denna session går vi igenom framgångsfaktorer i utveckling och användande av Fronter i Ängelholm. Per berättar om hur lärplattformen blivit central vid olika satsningar och hur användandet av plattformen stadigt ökat.

Per Pennegård, skol- och IKT-utvecklare, Ängelholms kommun

Per Pennegård arbetar i Ängelholms kommun som skol- och IKT-utvecklare. Han har under flera år varit ansvarig för Fronters införande och utveckling i kommunen. Ett viktigt arbete under senare år har varit implementering av digitala verktyg till alla elever.

3. Nyheter i itslearning. De viktigaste produkthändelserna - Torsdag 14.30 (itslearning)

Under sommaren genomgick itslearning den största  förändringen någonsin. Målet var att skapa en lärplattform som är intuitiv, intelligent och inspirerande. Under denna session tar vi dig igenom de viktigaste produktnyheterna såsom:

- det nya visuella utseendet
- det moderna meddelandesystemet
- infopanelerna och det nya flödet
- ‘Dina Elever’ vyn
- designen på profilkortet
- det överblickbara biblioteket
- Det nya uppgiftsverkyget
- Uppdaterade element  t.ex. “Fil” coh “Länk”
- Den nya appen!


4. Ledningsspår: Att leda och stötta det pedagogiska arbetet - Torsdag 14.30 (itslearning & Fronter)

För Medlearn har det varit viktigt att skapa en gemensam pedagogisk grundsyn som genomsyrar hela organisationen. Denna grundsyn avspeglar sig i framtagna kursupplägg, internutbildningar och kunskapsöverföring mellan pedagoger. Medlearn har byggt upp ett system med kursmallar som lärarna utgår ifrån, och man har interna kurser i itslearning som används för att utbilda och inspirera personalen. John-John berättar om den pedagogiska grundsynen och hur itslearning stöttar arbetet med att levandegöra den.       

John-John Ernstsson, Kvalitets- och utvecklingschef, Medlearn

John-John har en gedigen erfarenhet av pedagogiskt strategiarbete och ledarskap i en rad organisationer såsom Göteborgs stad, Sala kommun och numera Medlearn. Medlearn är ett utbildningsföretag med fokus på vård, omsorg och hälsa. Affärsidén är att vara en komplett leverantör av utbildningar på olika nivåer inom dessa områden. Workshops: Tips och Trix - Fredag (Välj två av sex alternativ)
Del A & B. Spår 1. Visste du att man kan göra det här? - Fredag 10.05 & 11.15 (itslearning)

Mattias Torstensson, Supportkonsult, itslearning

Visste du att man kan göra det här i itslearning? De är utgångspunkten för denna session där vi går igenom och visar ett antal funktioner som många ännu inte upptäckt. Mattias Torstensson som arbetat på itslearning i fyra år kommer att ta er igenom innovativa sätt att använda funktioner såsom anpassad aktivitet och ge exempel på hur ni kan arbeta med behörigheter. Denna session tar sin utgångspunkt i den pedagogiska vinkeln. Kanske har du också något exempel på ett sätt att använda en funktion som du vill berätta lite kort om? Maila i så fall mattias.torstensson@itslearning.com

Del A&B. Spår 2. Tydlig bedömning - Fredag 10.05 & 11.15 (itslearning)

Linus Schrab, Utbildningskonsult, itslearning

I och med att bedömning är en central del i alla pedagogers vardag är det viktigt att hitta metoder för att göra detta arbete så effektivt som möjligt för läraren, och så tydligt som möjligt för eleven. Under denna session går vi igenom:

 • skolverkets mål och visar exempel från en lärares verklighet
 • och jämför olika bedömningsskalor och läroplansmål i itslearning - när används vad?
 • matrisbedömning med itslearning, vilka är alternativen
 • effekter av att skapa egna matriser eller vidareutveckla ”Skolverkets” matris
 • den samlade bilden vid betygsättning, vad säger den och hur ska man tolka och använda det man ser

Denna session är riktad till dig som använder itslearning i organisationen.

Del A. Spår 3. Pedagogiska trender i Fronter - Torsdag 10.05 (Fronter)

Johan Busck, Utbildningskonsult, Fronter/itslearning

Pedagogiska trender kommer och går, en del består. Tillsammans går vi igenom aktuella pedagogiska trender i Sverige och i vår omvärld. I samband med detta ger vi konkreta och praktiska tips på hur du kan använda Fronter för att genomföra din undervisning på ett modernt sätt.

Del A. Spår 4. Ledningsspår: Change Management - Få ut mesta möjliga av er satsning - Fredag 10.05

Richard Silvekroon, utbildningskonsult, itslearning

Att införa nya verktyg eller sätt att arbeta innebär stora förändringar för en organisation. För att skapa en positiv effekt av förändringen är det viktigt att arbeta aktivt med denna förändringsprocess. Under denna session kommer vi att gå igenom följande punkter:

 • Vad behöver man tänka på vid nystart eller införande och implementation av ett nytt digitalt verktyg?
 • Skapande av en tydlig målsättning, på lång- och kort sikt, som alla bidrar til
 • Att identifiera nyckelpersoner
 • Vilka roller och ansvarsområden bör man utse
 • Att veta hur man använder verktygen på bästa sätt
 • Att använda incitament
 • Uppföljningsaktiviteter

Denna session är riktad till dig som sitter i ledningen eller som arbetar med förändringsprocesser, oavsett om ni använder Fronter eller itslearning i organisationen. 

Del B. Spår 3. Flippat lärande - Torsdag 11.15 (Fronter)

Johan Busck, Utbildningskonsult, Fronter/itslearning

Allt fler lärare väljer att i någon form flippa sin undervisning. Genom att låta eleverna ta del av lektionsinnehåll före lektionen frigörs tid för läraren att vara ett nära stöd till eleverna under lektionerna.
Vi ger några konkreta och praktiska tips på hur du kan använda Fronter för att flippa din undervisning och tar även en titt på vad aktuell forskning säger om flippat lärande.


Del B. Spår 4. Ledningsspår: Kvalitetssäkring genom nyckeltal, rapporter och statistik - Fredag 11.15

Richard Silvekroon, utbildingskonsult, itslearning

För att leda organisationen på ett bra sätt är det oerhört viktigt att kunna följa upp och kvalitetssäkra verksamheten. Att identifiera områden som fungerar väl eller där insatser krävs är givetvis en grundläggande aspekt i detta. Som stöd i detta används bland annat KPI:er, rapporter och statistik. Under denna session går vi igenom:

 • Vad som bör mätas och varför
 • Tydlighet och transparens
 • Enkät eller rapport? Mjuka värden och hårda siffror
 • Rapporter i lärplattformen - vad kan vi mäta och generera rapporter på?
 • Avstämningar

Denna session är riktad till dig som innehar en ledande befattning, oavsett om ni använder Fronter eller itslearning i organisationen.

Aktiviteter Video Kontakta oss